Zakonski osnov uvođenja FUK je propisan:

1. Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09…103/2015) i
2. Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje,funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 99/2011 i 106/2013);

Član 81. Zakona o bužetskom sistemu propisuje da „Korisnici javnih sredstava imaju obavezu da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

• poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;
• realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;
• ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;
• zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Korisnici javnih sredstava koji imaju obavezu implementacije FUK- su:

• direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava,
• korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
• javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti,
• pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća,
• pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru,
• druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i
• javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama;

Za uspostavljanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Advisory&Finance MB pruža sledeće usluge iz oblasti FUK-a:

1. Konsultativna podrška korisnicima javnog sektora u uvođenju i implementaciji FUK-a
2. Praktične radionice u cilju edukacije i upoznavanja korisnika sa FUK